POLÍTICA DE PRIVADESA

Privacitat de dades 

  1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Responsable del tractament 

L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta política de privacitat és: 

ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  

NIF: G63448872 

Adreça: Avinguda Tibidabo 21, 08022, Barcelona 

N.I.F.: G63448872 

Web: http://www.amsp.cat 

Telèfon: 932 594 375 

A ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ reconeixem la importància de protegir les dades de caràcter personal. Aquesta política de privacitat pretén informar de tots els aspectes que regulen el tractament de dades dels usuaris. 

ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ , com a responsable del tractament de les dades personals de l’usuari, informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament: 

Finalitat del tractament: Entre els serveis que ofereix ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  es troben la realització de proves diagnòstiques mitjançant anàlisis clíniques, activitats d’avaluació i control de qualitat de reactius, aparells tècnics i tota mena de mitjans destinats a la diagnosi, la gestió de sistemes d’informació i serveis d’assessoria. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:  

  1. Anàlisis clíniques.
  2. Sistemes d’informació i gestió de laboratori.
  3. Assessorament: científic, informàtic, en Gestió de la qualitat, en Compres, en Recursos Humans, en Equipaments, en estudis de la informació i en Recerca aplicada.
  4. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol mena de petició a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició.

 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total d’aquestes. 

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal. 

Drets que assisteixen a l’usuari: 

De conformitat amb el que estableix el RGPD, tota persona té reconeguts una sèrie de drets que pot exercir davant de ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ.   

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament. Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control () (https://www.apdcat.gencat.cat) si considera vulnerats els seus drets De la mateixa manera, en els tractaments de dades de l’usuari que estiguin legitimats en base al consentiment donat per l’usuari, aquest té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. 

Dades de contacte per exercir els seus drets: 

Per a l’exercici d’aquests drets, l’usuari pot enviar una sol·licitud per escrit a través de correu postal o de correu electrònic dirigida a les adreces següents: 

Titular: ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  

Adreça: Avinguda Tibidabo 21, 08022, Barcelona 

E-mail: dpdamsp@consorci.org 

Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades 

El RGPD ha creat la figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD), que assumeix competències de coordinació, suport i control del compliment de la normativa en matèria de protecció de dades. Pot contactar amb el DPD enviant un correu electrònic a l’adreça dpdamsp@consorci.org. 

  1. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes. 

ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que es realitzi algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc als usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.  

  1. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD títol II de la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, pels quals són tractades de manera lícita, lleial, transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per les quals són tractades. 

ASSOCIACIÓ MANCOMUNITAT SANITÀRIA DE PREVENCIÓ  garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.